Процедури по ЗОП

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от БДЖ - Товарни превози ЕООД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

07.04.2016 • Процедури по ЗОП

Обществената поръчка с предмет: „Опазване имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ– Товарни превози“ ЕООД, както и на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три години”, включва: осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана с помощта на технически средства на 55 /петдесет и пет/ обекта за охрана с 391 /триста деветдесет и един/ охранители на територията на цялата страна, съгласно Техническото задание - Приложение № 1 към документацията и осигуряване при необходимост на допълнителна въоръжена охрана на извънредно назначени влакове и в случаите на престой на товари в неохраняеми обекти при максимален брой часове в месеца – 384 часа. Процедурата е открита с Решение № 10/07.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0008.

Debug: ??x??