Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


12.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Закупуване на 1 брой товарен автомобил втора употреба за нуждите на ПТП-София

Отваряне на офертите 23.05.2022 г. 10:30 часа в административна сграда ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

10.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Охрана със СОТ на обекти: База за ремонт на контейнери /БРК/ - град Димитровград и Помпена станция град Димитровград за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 19.05.2022 год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

10.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на мрежово оборудване за изграждане и оптимизиране на вътрешнo ведомстената ИТ инфраструктура

Отваряне на получените ценови предложения ще се състои на 17.05.2022 год. от 10:00 часа, стая 318 в Административната сграда на "БДЖ-ТП" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов", 3

05.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Закупуване на рециклиран дизелов мотокар за нуждите на Локомотивно депо Бургас

Отваряне на получените ценови предложения ще се състои на 18.05.2022 год. от 10:30 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3, ет 2.

04.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Ремонт на 4/четири/ броя колооси /подмяна на детайли от колоосите/ и транспортна услуга за Локомотивно депо Бургас.

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 13.05.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

28.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Закупуване на 1 брой товарен автомобил (втора употреба) за нуждите на ПТП София

Отваряне на получени оферти -16.05.2022 г. - 10,30 часа

27.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Изготвяне до 30 броя на оценки за определяне на наемна цена на нежилищни недвижими имоти, в т.ч. земя, земя и сгради, сгради, в т.ч. с включен инвентар и/или трайно прикрепени машини, съоръжения и други.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.05.2022.от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 326.

21.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Сервизно обслужване и ремонт на GPS устройства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за срок от 2 (две) години.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.05.2022.от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3

20.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Изготвяне на оценки на Активи, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, необходими за определяне на пазарна стойност“, делима на 3 обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 11.05.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 326.

19.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Сервизно обслужване и ремонт на стационарни уредби за теглово уравновесяване на тягов подвижен състав (ТПС) в локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Разглеждане на получените оферти на 04.05.2022 г. -10,30 часа в административна сграда ПТП-София, ул. "Владимир Минков-Лотко" №41

Debug: ??x??