Транспортни услуги

Общи условия за превоз при международните железопътни превози на товари (CGT-CIM)

Общи условия за превоз при международните железопътни превози на товари (CGT-CIM)

Общи условия за превоз при международните железопътни превози на товари (CGT-CIM)

Извънгабаритни товари

Извънгабаритни товари

Извънгабаритните товари се допускат за превоз само при специални технически и експлоатационни условия, с предварително...

Опасни товари

Опасни товари

Опасните товари представляват вещества или предмети, чиито превоз изисква спазването на точно определени условия за...

Вътрешни превози и внос/износ през пристанища

Вътрешни превози и внос/износ през пристанища

Цените и условията за превоз на товари във вътрешно съобщение се определят съгласно тарифа ЕТПТ

Тарифи за товарни превози на територията на РБългария

Тарифи за товарни превози на територията на РБългария

Единна тарифа за превоз на товари по железопътен транспорт в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЕТПТ)

Документи изисквани от БДЖ ЕАД" за превоз на товари във вътрешно съобщение

Документи

Документи изисквани от "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за превоз на товари във вътрешно съобщение. Товарителница образец...

Превоз на отпадъци

Превоз на отпадъци

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД има право да извършва дейност по транспортиране на отпадъци...

Конвенция COTIF

Конвенция COTIF

В резултат от железопътната реформа в Европа, състояща се в разделянето на железопътната експлоатация от железопътната...

Тарифа Европа - Азия

Тарифа Европа - Азия

Тарифа Европа - Азия. Страни по тази тарифа са следните железoпътни превозвачи: Български държавни железници...

DIUM - Таблица с разстоянията за международни товарни превози

DIUM - Таблица с разстоянията за международни товарни превози

Таблица с разстоянията за международни товарни превози

Документи изисквани от БДЖ ЕАД" за превоз на товари в международно съобщение

Документи

Документи изисквани от "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за превоз на товари в международно съобщение

Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM)

Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM)

Хармонизираната номенклатура на товарите (NHM) се явява изходен документ за кодифициране на товарите при железопътния...

Debug: ??x??