Извънгабаритни товари

С превишен габарит в ширина и/или височина над предписания за заявения маршрут.

С месторазположение на центъра на тежестта, изискващо специални мерки за сигурност, с превишено осно натоварване или с превишено натоварване на линеен метър за предвидения маршрут.

Разположени върху два или повече вагони, снабдени с въртящи се мостове, които не са съединени с винтов спряг или междинен вагон.

Свързани огъващи се товарни единици (бетонно желязо и др.) , по-дълги от 36 метра .
Несвързани огъващи се товарни единици, по-дълги от 36 м натоварени на няколко вагона без въртящи се мостове .

Пратки, които се превозват с вагони, чиято конструкция не отговаря на предписанията на международните правилници .

Пратки с претоварване по маршрута и тежащи над 25т. или ако са натоварени на вагон-лодка.

Пратки с превоз по ферибот, които са обект на специални изисквания.

Железопътни возила на собствени колела без знака RIV или RIC.

Натоварени вагони с повече от 8 оси дори ако имат знака RIV.

Извънгабаритните товари се допускат за превоз само при специални технически и експлоатационни условия, с предварително съгласуване от отправната железопътна администрация. При експедиции от България, съгласуването се извършва от Централно управление на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД -дирекция "Експлоатация" по заявка на изпращача в срок до 1 месец след заявяването. Съгласията на железопътните администрации са валидни обикновено от 3 месеца до 1 година максимум за съгласувания брой еднакви пратки. Поради създаваните особени експлоатационни затруднения срокът за доставка на тези товари не се гарантира.

Данните, необходими за съгласуването на негабаритната (особена) пратка трябва да бъдат следните:
/1а/ Вид на товара /1b/ Брой еднакви пратки
/2/ Вид на вагона /3/ Разстояние между централните болтове
/4/ Междуосие на талигата /5/ Брой оси .
/6/ Дължина на вагона от буфер до буфер /7/ Тара на вагона .
/8/ Тегло на товара /9/ Тегло на линеен метър
/10/ Максимално осно натоварване /11/ Дължина на товара

Искане за съгласуване за превоз на негабаритни товари (PDF)

Цената за превоза на негабаритни (особени) товари, по жп мрежата от "БДЖ-ТП" ЕООД, се изчислява за съответното разстояние по тарифата, при спазване на общите правила определени за вагонни пратки и се увеличава със 50 % (с коефициент 1,5).

Ако негабаритния товар се превозва със специален влак, цената за превоза му се изчислява за действителното превозно разстояние, за действителната маса на негабаритния товар, но минимум за 100 000 кг , при спазване на общите правила на тарифата за вагонни пратки, увеличена с 200 % ( коефициент 3 ).

Цената на необикновените пратки се изчислява за съответното разстояние по тарифата при спазване общите правила, определени за вагонни пратки и се увеличава с 50% (К=1,5).
Ако негабаритния (особения) товар се превозва не по късия , а по обиколен път, цената на превоза се изчислява за действителното превозно разстояние при спазване на общите правила, определени за вагонни пратки и се увеличава със 50 % ( коефициент 1,5 ) при условие, че превоза на товара по обиколен път е съгласуван с изпращача и този обиколен път е посочен в товарителницата.

Начинът за натоварване не трябва да застрашава нито стоката нито сигурността при експлоатация. Предоставените за натоварване вагони не могат да претърпяват никакви изменения . Изпращачът носи отговорност за всички щети нанесени било по време на натоварването, претоварването или поправката на товара, както и поради небрежност на неговите придружители по време на път.

Debug: ??x??