Достъп до информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.
Писменото заявление се подава по един от следните начини

В деловодството на „БДЖ-Товарни превочи” ЕООД на адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” №3
По пощата на адрес - 1080 София, ул. „Иван Вазов” №3
По електронната поща – bdzcargo@bdzcargo.bg
Работно време на деловодството – Всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 12:45 ч. до 16:45 ч.

Устно запитване се прави в Деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД на горния адрес, посредством попълване на нарочен протокол.

Debug: ??x??