Достъп до обществена информация

 

 

Достъпът до обществена информация, респ. отказът за това се предоставя посредством изпращане на заявителя на акта за предоставяне или за отказ за предоставяне на общестена информация. В случай, че за предоставяне на обществената информация от страна "БДЖ-Товарни превози" ЕООД са направени разходи, достъпът до нея се осигурява след представяне от заявителя на платежен документ за заплащането им, по цени съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на общестена информация по Закона за достъп до обществена информация.

 

Debug: ??x??