Опасни товари

Опасните товари представляват вещества или предмети, чиито превоз изисква спазването на точно определени условия за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране. Най-често неспазването на тези условия може да доведе до частично или пълно увреждане на товара, опаковката или превозното средство, както и до тежки последствия за околната среда.

Основният нормативен документ, регламентиращ превозите по железопътен транспорт в международно съобщение на опасни товари е Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), който се явява приложение на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), ратифицирана с Указ на Държавния съвет на НРБ през 1982 год.

На всеки две години Правилникът RID се преиздава с всички изменения и допълнения, които са приети през изтеклия период от Съвместните съвещания на Комисията по въпросите на безопасността по RID и Работната група по превоз на опасни товари към Европейската икономическа комисия оторизирани международни органи, които работят по усъвършенстването, изменението и допълването на условията по превоза на опасни товари.

От 01.07.2001 година, в сила влезе новият преструктуриран RID, а с влизането на новият Закон за железопътния транспорт в РБ от 01.01.2002 година, влезе в сила и Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари.

В рамките на Съглашението за международен железопътен превоз на товари (СМГС), Приложение II е Правилник за превоз на опасни товари. След влизане в сила на последните изменения и допълнения към Приложение II на СМГС, то до голяма степен се доближава до Правилника RID.

В Правилника RID отделните вещества и предмети, включени в групата на опасните товари, са класифицирани в девет класа, в зависимост от степента на опасност, както и в зависимост от свойствата, които притежават или потенциално могат да проявят при определени условия. Веществата и предметите са включени в следните класове:

Клас 1     Взривни вещества и изделия с взривно вещество

Клас 2     Газове

Клас 3     Запалителни течни вещества

Клас 4.1 Запалителни твърди вещества, саморазпадащи се (делими) вещества и десенсибилизирани взривни твърди вещества

Клас 4.2  Самозапалващи се вещества

Клас 4.3. Вещества, които при контакт с вода отделят запалителни газове

Клас 5.1  Вещества, поддържащи горенето (окисляващи)

Клас 5.2  Органични пероксиди

Клас 6.1  Токсични (отровни) вещества

Клас 6.2  Инфекциозни вещества

Клас 7     Радиоактивни вещества

Клас 8     Корозионни (разяждащи) вещества

Клас 9     Други опасни вещества и изделия

Превозът на опасни товари от клас 1 и 7 по RID, се осъществява след предварително съгласуване с всички заинтересовани железопътни предприятия и задължително с въоръжена охрана, която придружава пратката в отделен вагон. При превози на товари от клас 1 се изисква разрешение за транспортиране издадено от  МВР, а за клас 7 - разрешение за превоз издадено от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). При превоз на такива товари във вътрешно съобщение, от внос и за износ, клиентите сами осигуряват въоръжена охрана, а при транзит, след предварително съгласуване, същата може да бъде осигурена от превозвача, за сметка на клиента.

Оръжия и други товари с военно предназначение или възможно такова се приемат за международен превоз след издаване на Разрешително от Министерство на икономиката за срок от 15 дни след подаване на заявлението и Разрешително от "Дирекция на национална служба Полиция". Заявлението се подава от упълномощено от изпращача лице, като към него трябва да бъдат приложени копия от договора за продажба, експорт лиценз, импорт лиценз и транзитно разрешително от страната следваща Република България по пътя на превоза, ако има такава. Военни ешелони с личен състав на чужди армии, преминават през територията на Република България след разрешение на Народното събрание на РБ.

Цените за превоз на опасни товари по железопътен транспорт се определят по общите условия на прилаганата тарифа. Единствено за класовете с ограничения, съгласно Правилника RID, а именно кл.1, кл.2 и кл.7, са предвидени коефициенти на увеличение на превозните цени.

Към настоящия момент, тези коефициенти, фигуриращи в тарифите, които се прилагат за българско разстояние, са следните:

за стоки от клас 1 и 7 по RID:

  •  при всички видове съобщение - к=2 (100% увеличение);

за стоки от клас 2 по RID:

  •  при внос/износ - к=1,10 (10% увеличение);
  •  при транзит - к=1,30 (30% увеличение).
Debug: ??x??