Открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП, с предмет:„Доставка на работни обувки – прахо-, студо- и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”. Процедурата е открита с Решение № 16/14.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0014.

 

1.        Решение за откриване №16/14.04.2016 г. и Документация за участие

2.        Обявление за поръчка-специални сектори;

3.        Техническа спецификация за работни обувки цели – мъжки и дамски и работни  обувки половинки –мъжки и дамски за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД- Приложение № 1 към документацията;

4.        Методика за оценка на офертите- Приложение А към документацията;

5.       Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №2 към документацията;

6.       Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката - Приложение № 3 към документацията;

7.       Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 4 /образец към представянето на участника/;

8.       Декларация от участникът, съответно всеки от участниците в обединението, с посочване на номера, с който е/са вписан/и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз- Приложение №5 към документацията;.

9.       Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 6 към документацията;

10.    Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители – Приложение №7 към документацията;

11.    Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателство за извършена доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в Република България, в който е публикувана информация за доставката- Приложение № 8 към документацията;

12.   Декларация по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като изискването на Възложителя е броят да не бъде по-малко от 20 души- Приложение № 9 към документацията;

13.   Декларация за приемане условията на проекта на договор по чл.56,ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 10 към документацията;

  1. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП- с описание на собственото техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 80% от обема на обществената поръчка -Приложение №11 към документацията;.

15.   Декларация по чл.33.ал.4 от ЗОП, по преценка на участника- Приложение № 12 към документацията;

16.    Ценово предложение- Приложение №13 към документацията;

17.    Проект на договор- Приложение № 14 към документацията;

18.    Техническото предложение- Приложение №15 към документацията;

19.    Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №16 към документацията;

20.    Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение № 17 към документацията.

 

дата:22.06.2016 г., час: 15:50 

Протокол 1 от заседание на Комисията;

Протокол 2 от заседание на Комисията;

СЪОБЩЕНИЕ  на основание чл. 69а, ал.3, изр. 1 от Закона за обществените поръчки (отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.)

дата:07.07.2016 г., час: 17:00

Протокол №3 от заседание на Комисията;

Решение №2/07.07.2016 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител

дата:25.08.2016 г.

Договор №ОП-69/15.08.2016 г. и Приложения към него.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 19.02.19 г.

 

Debug: ??x??