„Доставка на резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 година”, разделена на 31 обособени позиции. Процедурата е открита с Решение № 9/06.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0007.

1. Решение № 9/06.04.2016 г. за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП

3. Техническа спецификация за доставка на резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 г. - Приложение № 1

4. Документация за участие в открита процедура

Протокол №1/05.05.2016г. от работата на комисията, качен на 20.05.2016г.

Протокол №2/10.06.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 17.06.2016 г.

Съобщение, публикувано на 17.06.2016 г.

Протокол №3/23.06.2016 г. на основание чл.72 от ЗОП за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 22.07.2016 г.

Решение №6/22.07.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикуван на 22.07.2016

Договор № ОП-70/2016 г. от 18.08.2016 г., публикуван на 24.08.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 25.08.2016 г.

Обявление за приключил договор, публикувано на 06.11.2017 г. 

Debug: ??x??