„Извършване на подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви 06-080, 06-097 и 06-111 собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2015 г.”. Процедурата на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет е открита с Решение № 3/01.03.2016 г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2016-0003.

 

1. Решение за откриване на процедура № 3/01.03.2016 г.

2. Обявление за обществена поръчка.

            Приложения:

          1. Указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата;

                2. Приложение № 1 – Представяне на кандидата-Заявление;

              3. Приложение № 2 – „Технически условия за извършване на подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви серия 06-000”;

              4.  Приложение № 3 – Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка;

               5. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

               6. Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

               7. Приложение № 6 – Декларация за съгласие като подизпълнител;

               8. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

               9. Приложение № 8 – Проект на договор:

              8-1 – Проект на договор за подемен ремонт на локомотив 06-080;

              8-2 – Проект на договор за подемен ремонт на локомотив 06-097;

              8-3 – Проект на договор за подемен ремонт на локомотив 06-111.

              10.  Приложение № 9 - Образец на Първоначална оферта:

   Приложение № 9-1 – Образец на Първоначална оферта за обособена позиция № 1;

   Приложение № 9-2 – Образец на Първоначална оферта за обособена позиция № 2;

   Приложение № 9-3 – Образец на Първоначална оферта за обособена позиция № 3;

              11.  Приложение № 10 – Обрацец на Първоначална ценова оферта:

             Приложение №10-1 - Обрацец на Първоначална ценова оферта за обособена позиция №  1;

              Приложение №10-2 - Обрацец на Първоначална ценова оферта за обособена позиция № 2;

              Приложение №10-3 - Обрацец на Първоначална ценова оферта за обособена позиция № 3;

            12. Приложение № 11 – Образец на Банкова гаранция за участие;

            13. Приложение № 12 – Образец на Банкова гаранция за изпълнение;

            14. Приложение № 13 – Образец на Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

           15. Приложение № 14 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Информация относно местонахождението на правилници, инструкции и предписания на "БДЖ-Товарни " ЕООД, публикувано на 21.03.2016 г.

 

28.04.2016 г.

Протокол № 1 от заседание на комисията, проведено на 05.04.2016 г.

26.05.2016 г.

Протокол № 2 от 19.05.2016г. от работата на комисията

Решение № 5 от 26.05.2016г. за извършване на предварителен подбор

14.06.2016 г.

Покана № 02-30-17/14.06.2016 г.

Покана № 02-30-19/14.06.2016 г.

29.07.2016г.

Доклад на комисията по чл. 89, ал.5 от ЗОП с приложенията

Решение №7/26.07.2016г. на управителя за класиране на участниците и опраделяне на изпълнител

20.09.2016г.

Договор ОП-73 от 20.09.2016г. с приложения

Договор ОП-74 от 20.09.2016г. с приложения

30.09.2016г.

Договор ОП-75 от 30.09.2016г. с приложения

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка-публикувано на 21.12.2018г.

Обявление за приключил договор за обществена поръчка - публикувано на 25.01.2019 г.

Обявление за приклчил договор за обществена поръчка - публикувано на 28.01.2019 г.

Debug: ??x??