,,Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД" за едногодишен период”, делима на две обособени позиции. Процедурата е открита с Решение № 12/11.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0010.

  1. Решение № 12/11.04.2016 г. за откриване на процедурата;
  2. Обявление за обществена поръчка от възложител от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП;
  3. Документация за  участие в открита процедура по ЗОП;
  4. Спецификация за доставка на консумативи за офис техника;
  5. Технически изисквания за доставка на консумативи за офис техника - Приложение № 1;

Протокол № 1/11.05.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 14.05.2016 г.

Протокол № 2/01.06.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 06.06.2016 г.

Съобщение, публикувано на 06.06.2016 г.

Протокол № 3/09.06.2016 г. на основание чл.72 от ЗОП, публикуван на 14.06.2016 г.

Решение №5/14.06.2016 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 14.06.2016 г.

публикувано на 12.07.2016 г.:

Договор № ОП-55/2016 г. от 07.07.2016 г. с Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4

Договор № ОП-56/2016 г. от 07.07.2016 г. с Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 20.07.2016 г.


публикувано на 18.09.2017 г.

Обявление за изпълнение на договор № ОП-55/2016 г. от 07.07.2016 г.

Обявление за изпълнение на договор № ОП-56/2016 г. от 07.07.2016 г.

 

Debug: ??x??