„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”. Процедурата е открита с Решение № 11/08.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0009.

1.    Решение за откриване на процедурата № 11/08.04.2016 г.

2.    Обявление за обществената поръчка.

3. Документация за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка .

4. Техническа спецификация за доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.

5.Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за  пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01.

6. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”

 Протокол №1/11.05.2016г. от работата на комисията, публикуван на 22.06.2016г.

Протокол №2/06.07.2016г. от работата на комисията, публикуван на 08.07.2016г.

Протокол №3/27.07.2016г. от работата на комисията, публикуван на 01.09.2016г.

Протокол №4/26.09.2016г. от работата на комисията, публикуван на 18.10.2016г.

Протокол №5/27.10.2016г. от работата на комисията, публикуван на 28.10.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 69а, ал.3, изр. 1 от Закона за обществените поръчки (отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.)

Протокол №6/02.11.2016г. от работата на комисията, публикуван на 07.11.2016г.

Протокол №7/07.11.2016г. на основание чл.72, ал.1 от ЗОП за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 14.11.2016г.

Решение №13/11.11.2016г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 14.11.2016г.

Решение №7/11.11.2016г. за прекратяване на об. позиции № 2, №3, № 7, № 11 и № 13 от процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 14.11.2016г.

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, делима на 14 обособени позиции, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0009

Договор № ОП-120/08.12.2016г., публикуван на 16.12.2016г.

Договор № ОП-121/08.12.2016г., публикуван на 16.12.2016г.

Договор № ОП-127/14.12.2016г., публикуван на 16.12.2016г.

Договор № ОП-128/16.12.2016г., публикуван на 19.12.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, делима на 14 обособени позиции, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0009

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП-128/16.12.2016г., публикувано на 09.11.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП-120/16.12.2016г., публикувано на 09.11.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП-127/14.12.2016г., публикувано на 09.11.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП-121/08.12.2016г., публикувано на 14.11.2017г.

Debug: ??x??