„Извършване на подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотив 55-004 на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2015-2016 г.”. Процедурата на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет е открита с Решение № 1/20.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2016-0001.

Решение за откриване на процедура № 1/20.01.2016 г.

Обявление за обществена поръчка.

 

Приложения:

 1. Указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата;
 2. Приложение № 1 – Представяне на кандидата;
 3. Приложение № 2 – „Технически условия за извършване на подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотив серия 55-000”;
 4. Приложение № 3 – Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка;
 5. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 6. Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;
 7. Приложение № 6 – Декларация за съгласие като подизпълнител;
 8. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
 9. Приложение № 8 – Проект на договор за подемен ремонт:
 10. Приложение № 9 - Образец на Първоначална оферта:
 11. Приложение № 10 – Обрацец на Първоначална ценова оферта:
 12. Приложение № 11 – Образец на Банкова гаранция за участие;
 13. Приложение № 12 – Образец на Банкова гаранция за изпълнение;
 14. Приложение № 13 – Образец на Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
 15. Приложение № 14 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

12.03.2016 г.

Протокол № 1/ 24.02.2016 г. от работата на комисията

08.04.2016 г.

Протокол № 2/25.03.2016 г. от работата на комисията

Решение № 4/08.04.2016 г. за извършване на предварителен подбор

25.04.2016 г.

Покана № 02-30-11/25.04.2016 г.

Покана № 02-30-12/25.04.2016 г.

09.06.2016 г.

Доклад на комисията по чл.89, ал.5 от ЗОП с приложенията

Решение № 4/09.06.2016г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор № ОП-129/2016 г. от 19.12.2016 г. с Приложения №№ 8-А, 8-В и 8-С и Приложения №9 и №10

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 22.12.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 21.12.2018 г.

 

Debug: ??x??