Обществената поръчка с предмет: „Опазване имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ– Товарни превози“ ЕООД, както и на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три години”, включва: осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана с помощта на технически средства на 55 /петдесет и пет/ обекта за охрана с 391 /триста деветдесет и един/ охранители на територията на цялата страна, съгласно Техническото задание - Приложение № 1 към документацията и осигуряване при необходимост на допълнителна въоръжена охрана на извънредно назначени влакове и в случаите на престой на товари в неохраняеми обекти при максимален брой часове в месеца – 384 часа. Процедурата е открита с Решение № 10/07.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0008.

1. Решение № 10/07.04.2016 г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – специални сектори

3. Документация за участие

4. Техническо задание за изпълнение на поръчката /Приложение № 1/ със следните приложения:

4.1. Спецификация на обектите  на ”БДЖ - Товарни превози" ЕООД подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства и предложените на участниците брой охранители, видеокамери и СОТ системи - Приложение № 1.1;

 4.2. Изисквания на Възложителя за брой постове и режим на охрана – Приложение № 1.2;

4.3. Минимални параметри на техническите средства за охрана Приложение № 1.3;

4.4. Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти-Приложение № 1.4;

5. Методика за определяне комплексната оценка на офертите – Приложение № 2;


Разяснение № 35-00-333/19.04.2016 г., публикувано на 19.04.2016 г.

Разяснения № 35-00-436/16.05.2016г., , публикувано на 16.05.2016 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 21.06.2016г.

Протокол №2/06.07.2016г. от работата на комисията, публикуван на 20.07.2016г.

Съобщение на основание чл.69а, ал.3, изр. първо от Закона за обществените поръчки (отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.) - публикувано на 04.10.2016 г.

Протоколи на основание чл. 72 от ЗОП /отм./ за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувани на 20.10.2016 г.

Решение № 11/20.10.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка - публикувано на 20.10.2016 г.

Решение № 2/23.01.2017 г. за прекратяване на процедурата - публикувано на 26.01.2017 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 26.01.2017 г.

Debug: ??x??