„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Промивно - пропаръчна станция Дружба за период от три години”. Процедурата на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет е открита с Решение № 15/14.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0013.

Решение №15/14.04.2016 г. за откриване на процедура

Решение №1/17.01.2017 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на дата 17.01.2017 г.

Debug: ??x??