Процедура на договаряне с обявление по ЗОП, с предмет: "Извършване на подемен ремонт на електрически локомотив 43545, собственост на "БДЖ- Товарни превози" ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2015-2016 г.". Процедурата е открита с Решение № 13/12.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0011.

 1. Решение №13/12.04.2016 г. за откриване на процедурата;
 2. Обявление за поръчка – специални сектори.
 3. Условия за участие в процедура на договаряне с обявление по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на заявлението и първоначалната оферта;
 4. Норми за разход на труд за задължителни ремонтни операции при Подемен ремонт /ПР/ на локомотиви серия 43, съгласно "Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 41000, 42000, 43000 / 1991 год."- Приложение № 1;
 5. Спецификация на части, възли и материали за задължителна смяна при извършване на подемен ремонт на електрически локомотиви 43545, на основание техническото му състояние и съгласно „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 41000, 420001 43000/1991 год.”- Приложение № 2;
 6. Минимални изисквания към кандидатите за доказване на технически възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка- Приложение № 3;
 7. Технически условия за извършване на подемен ремонт на електрически локомотиви серия 43000Приложение №4

         Образци:

 1. Образец на представяне на кандидата, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОППриложение № 5;
 2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОППриложение № 6;
 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнителПриложение № 7;
 4. Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОППриложение № 8;
 5. Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор, във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОППриложение № 9;
 6. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственициПриложение № 10;
 7. Образец на списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОППриложение № 11;
 8. Образец на първоначална офертаПриложение № 12;
 9. Образец на първоначална ценова офертаПриложение № 13;
 10. Проект на договорПриложение № 14;
 11. Списък на техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, включително на тези, които ще отговарят за контрола на качеството – в оригинал - Приложение №15.
 1. Образец на автобиография- Приложение № 16;
 2. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП  – Приложение №17

Списък -декларация съгласно чл.51 ,ал.1, т.3 от ЗОП- Приложение №18   

 

дата: 30.05.2016г.

Протокол 1 от заседание на комисията                                                                                                                                                                             

дата:13.06.2016г.

Решение за промяна №2/13.06.2016г., с ID на документа в РОП на АОП № 736396 и №736401

дата:01.08.2016г.

Решение за прекратяване №5/01.08.2016г., с ID на документа в РОП на АОП №742740

  
Debug: ??x??