„Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период” разделена на 13 обособени позиции. Процедурата е открита с Решение № 7/31.03.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0006.

1.   Решение за откриване на процедурата № 7 /31.03.2016 г.

2.   Обявление за обществената поръчка.

      Приложения:

1.  Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата;

2.    Приложение № 1 – Представяне на участника;

3.   Приложение № 2 – Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка;

4.   Приложение № 3 – Чертежи;

5.   Приложение № 4 – Проект на договор;

6.   Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

7.   Приложение № 6 /от 6-1 до 6-13/ – Образци на оферти за обособени позиции от №1 до №13:

Приложение №6-1; Приложение №6-2; Приложение №6-3; Приложение №6-4;

Приложение №6-5Приложение №6-6Приложение №6-7Приложение №6-8;

Приложение №6-9Приложение №6-10Приложение №6-11Приложение №6-12;

Приложение №6-13

8.   Приложение № 7 /от 7-1 до 7-13/ – Образци на ценови оферти за обособени позиции от №1 до №13:

Приложение №7-1Приложение №7-2Приложение №7-3Приложение №7-4;

Приложение №7-5Приложение №7-6Приложение №7-7Приложение №7-8;

Приложение №7-9Приложение №7-10Приложение №7-11Приложение №7-12;

Приложение №7-13

9.   Приложение № 8 – „Техническа спецификация”

10. Приложение № 9 – Декларация по чл. 47, ал. 9;

11. Приложение № 10 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

12.  Приложение № 11- Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

13. Приложение № 12 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

14. Приложение № 13 – Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

15. Приложение № 14 – Образец на банкова гаранция за участие;

16. Приложение № 15 – Образец на банкова гаранция за изпълнение.

дата:18.04.2016 г.

Разяснения на Възложителя, на основание чл.29, ал.2 от ЗОП 

дата: 13.07.2016 г.

Протокол 1 от заседание на комисията

дата:01.08.2016 г.; 16:00 часа

Протокол 2 от заседание на комисията

дата: 26.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ  на основание чл. 69а, ал.3, изр. 1 от Закона за обществените поръчки (отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.)

дата:14.09.2016 г.

Протокол 3 от заседание на комисията;

Решение № 9/14.09.2016 г., на основание чл.73, ал.1 от ЗОП /отм./

дата: 02.11.2016 г. - Сключени договори със заличена информация на основание чл.22б, ал. 3 от ЗОП /отм./, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 34 от ЗЗК, както следва:

Договор №ОП-93/31.10.2016г.;  Договор №ОП-94/01.11.2016г.;     

Договор № ОП-95/01.11.2016г.; Договор №ОП-96/01.11.2016г.; 

Договор №ОП-97/01.11.2016г.; Договор №ОП-98/01.11.2016г;

Договор №ОП-99/01.11.2016г.Договор №ОП-100/01.11.2016г.;

Договор №ОП-101/01.11.2016г.; Договор №ОП-102/01.11.2016г.;

Договор №ОП-103/01.11.2016г.Договор №ОП-104/01.11.2016г.

и Договор №ОП-105/01.11.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 04.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор ОП-93/31.10.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-94/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-95/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-96/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-97/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-98/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-99/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-100/01.11.2016г.,публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-101/01.11.2016г.,публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-102/01.11.2016г.,публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-103/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-104/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Обявление за приключване на договор ОП-105/01.11.2016г., публикувано на 13.11.2017г.

Debug: ??x??