"Извършване на капитален ремонт на електрически локомотив 46-036 и подемен ремонт на електрически локомотив 46-037, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2015 г.”, делима на 2 (две) обособени позиции. Процедурата на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет е открита с Решение № 18/28.12.2015г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2015-0012.

1.Решение за откриване на процедура № 18/28.12.2015 г.

2.Обявление за обществена поръчка.

Приложения:

1. Указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата;

  1. Приложение № 1 – Представяне на кандидата;
  2. Приложение № 2 – „Технически условия за извършване на капитален/подемен ремонт на електрически локомотиви серия 46-000”;
  3. Приложение № 3 – Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка;
  4. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
  5. Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;
  6. Приложение № 6 – Декларация за съгласие като подизпълнител;
  7. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

9.  Приложение № 8 – проект на договор:

10. Приложение № 9 - Образец на Първоначална оферта:

11. Приложение № 10 – Обрацец на Първоначална ценова оферта:

12. Приложение № 11 – Образец на Банкова гаранция за участие;

13. Приложение № 12 – Образец на Банкова гаранция за изпълнение;

14. Приложение № 13 – Образец на Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

15. Приложение № 14 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

09.02.2016 г.

Протокол № 1/02.02.2016 г. от работата на комисията

02.03.2016 г.

Протокол № 2/18.02.2016 г. от работата на комисията

Решение № 3/02.03.2016 г. за извършване на предварителен подбор 

21.03.2016 г.

Покана 02-30-9/21.03.2016 г.

08.04.2016 г.

Протокол № 3/04.2016 г. от работата на комисията

Доклад на основание чл. 89, ал.5 от ЗОП за резултата от преговорите и протокол от проведено договоряне

Решение № 2/08.04.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнителна обществената поръчка

публикувано на 20.07.2016 г.

Договор № ОП-61/2016г. от 20.07.2016 г. с предмет: „Извършване на капитален ремонт на електрически локомотив 46-036, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2015 г.” с приложения № 8-A, №8-В, №8-С9-1 и 10-1

публикувано на 02.08.2016 г.

Договор № ОП-67/2016г. от 01.08.2016 г. с предмет: „Извършване на подемен ремонт на електрически локомотив 46-037, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2015 г.” с приложения № 8-A, №8-В, №8-С9-2 и 10-2

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата, публикувана на 29.08.2016 г.

Обявление за приключил договор ОП-61/2016 г. - публикувано на 21.12.2018 г.

Обявление за приключил договор ОП -67/2016 - публикувано на 21.12.2018 г.

Debug: ??x??