"Извършване на планови прегледи и ремонти (ТП и МПР), както и ремонти по необходимост на дизелови локомотиви серия 52, 55 и 06 обслужващи товарни влакове на територията на ПТП София при "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за двугодишен период". Процедурата на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки е открита с Решение № 14/13.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0012.

1. Решение № 14/13.04.2016 г. за откриване на процедурата;

2. Обявление за поръчка – специални сектори;

3. Документация за участие в процедура на договаряне с обявление;

4. Технически изисквания за извършване на планови прегледи и ремонти (ТП и МПР) и ремонти по необходимост на дизелови локомотиви серии 52, 55 и 06, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД – Приложение № 1;

           31.05.2016г.

Протокол № 1/17.05.2016г. от работата на комисията

           28.06.2016г.

Протокол № 2/08.06.2016г. от работата на комисията

           28.06. 2016г.

Решение № 6/28.06.2016г. за извършване на предварителен подбор

           18.07.2016г.

Покана № 02-30-45/18.07.2016г. за представяне на първоначална оферта

           08.08.2016г.

Доклад на комисията по чл.89, ал.5 от ЗОП с проложения

Решение № 8/08.08.2016г. на Управителя за класиране на участниците и избор на изпълнител

           05.10.2016г.

Договор ОП -82 от 03.10..2016г. с приложения

           11.10.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата

28.02.2018 г. Споразумение към Договор № ОП-82/03.10.2016 г.

Debug: ??x??