"Доставка на черни метали за "БДЖ-Товарни превози" ЕООД , за период от една година". Процедурата по ЗОП е открита с Решение № 6/21.03.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0004.

 

Решение № 6 /21.03.2016 г.за откриване на процедурата 

Обявление за обществената поръчка.

Документация за участие в открита процедура 

Спецификация за доставка на черни метали за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за период от една година .

Технически изисквания към участниците за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на черни метали за „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, за период от една година”.

 

на дата 12.04.2016г.

Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП

Протокол №1/19.04.2016г. от работата на комисията, публикуван на 19.05.2016г.

Протокол №2/09.06.2016г. от работата на комисията, публикуван на 08.07.2016г.

Протокол №3/26.08.2016г. от работата на комисията, публикуван на 19.09.2016г.

Съобщение, публикувано на 19.09.2016г.

Протокол №4/24.10.2016г. от работата на комисията, публикуван на 14.11.2016г.

Решение № 12 /31.10.2016 г. за класиране

Решение № 7 /31.10.2016 г. за прекратяване на обособени позиции по поръчката

Информация за възстановена гаранция на "Тисенкруп Матириалс България" ООД

Информация за възстановени гаранции на "Майкромет" ООД и "Маяк М" АД

Договор за обществена поръчка № ОП - 130/ 20.12.2016г. сключен с "Маяк М" АД

Договор за обществена поръчка № ОП - 131/ 20.12.2016г. сключен с "Майкромет" ООД

Информация за възстановени гаранции на "Майкромет" ООД и "Маяк М" АД

Обявление за приключил договор № ОП-131/20.12.2016 г., публикувано на 17.12.2018 г.

Обявление за приключил договор № ОП-130/20.12.2016 г., публикувано на 25.01.2019 г.

Debug: ??x??