„Доставка на 648 броя оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah за дизелови локомотиви серии 06, 07, 55, 51, 52, електрически локомотиви серия 40 и 45 броя оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah за електрически локомотиви серия 46 от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози”ЕООД за едногодишен период”. Процедурата . Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП се провежда на основание чл.103, ал.2, т.1 от ЗОП, открита е с Решение № 2/24.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2016-0002.

Решение № 2/24.02.2016 г. за откриване на процедура

Покана за участие в процедурата

Приложения към поканата за участие - указания за подготовка на офертата за участие в процедурата и провеждане на договарянето, проект на договор с приложени технически изисквания и техническа спецификация на възложителя /Технически изисквания за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah – Приложение № 1, Технически изисквания за доставка на оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah – Приложение № 2, Техническа спецификация за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165Ah и оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah – Приложение № 3/, образци на декларации, образец на техническо предложение, образец на списък по чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП, образец на предварителна ценова оферта и образци на банкови гаранции за участие и за изпълнение на договора

Съобщение за дата и часа на отварянето на офертите и съответно договаряне, публикувано на 29.02.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.03.2016г.

Решение № 1/18.03.2016г. за промяна, публикувано на 18.03.2016г.

12.04.2016 г.

Протокол № 1/29.03.2016 г. от работата на комисията

28.04.2016 г.

Протокол № 2 от 21.04.2016 г. от работата на комисията

Одобрен доклад от 28.04.2016 г. от работата на комисията

Решение № 3 от 28.04.2016 г.

01.06.2016 г.

Договор № ОП - 39/16.05.2016г.

01.06.2016г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за извършени плащания

Информация за дадата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор

 

Debug: ??x??