Тарифи за товарни превози на територията на РБългария

Единна тарифа за превоз на товари по железопътен транспорт в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЕТПТ) (изтегли)

1.Общи положения

Тарифата се прилага за железопътен превоз на товари в Република България от превозвач “БДЖ – Товарни превози” ЕООД (наричан в тарифата за краткост БДЖ), при спазване на:

 • - Закона за железопътния транспорт, Наредба № 44 за превоз на товари с жп. Транспорт, другите наредби към него и нормативните актове, регламентиращи превозите с железопътен транспорт;
 • - Единните правила към договора за международен железопътен превоз на товари (CIM) - Притурка В към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
 • - Съглашението за международно железопътно сточно съобщение (СМГС) и Служебната инструкция към него;
 • - Единните правила за превоз на опасни товари (RID) - Притурка „С” към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и Приложение II към СМГС

2. Публикуване на тарифата:

2.1. Съобщението за влизане в сила на тарифата, както и измененията и допълненията, свързани с тарифата, се публикуват на сайта на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес www.bdz.bg

2.2. Изменения на условията за превоз, превозните цени и цените за допълнителни услуги, които утежняват предвидените в тази тарифа условия и цени, влизат в сила 15 дни след деня на публикуване на сайта на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес www.bdz.bg

2.3.Други тарифни изменения и допълнения, влизат в сила от деня на оповестяването им с телеграма, факс или друг способ.

3. Език на тарифата

Тарифата е съставена на български език

4. Приложение на ЕТПТ

Тарифата се прилага при превози на товари по железопътен транспорт във вътрешно и международно съобщение, с изключение на случаите, когато в международно съобщение се прилага задължително друга международна тарифа, в която БДЖ участва. По условията на настоящата тарифа пратките се превозват по следните направления:

 • Износ през ВАФ и пристанища, включително с преминаване през свободни безмитни зони;
 • Внос през ВАФ и пристанища, включително с преминаване през свободни безмитни зони;
 • Транзит през ВАФ и пристанища, включително с преминаване през свободни безмитни зони;

Превози между вътрешни гари, включително между две или повече свободни безмитни зони без преминаване през гранични гари или пристанища.

Тарифата е съставена на български език. Превозните цени и цените за допълнителни услуги и добавъчните такси, свързани с превоза, са дадени в EURO.

По силата на действуващите международни правила, товарите, предадени за превоз с една товарителница, представляват една пратка. Превозната цена се изчислява за всяка пратка поотделно. Таксуването зависи от:

 • Естеството на товара наименование, позиция, клас на товара;
 • Теглото на пратката.
 • Вида на пратката - вагонна, контейнерна;
 • Превозното разстояние;

5. Цени. Специални споразумения

 • Превозните и добавъчните цени се изчисляват и са в законна сила в деня на сключване на превозния договор и в случаите, когато превозните цени са изчислени поотделно за отделните участъци от маршрута;
 • Тарифата съдържа всички изисквания по превоза, елементите, необходими за изчисляването на превозните цени и добавъчните цени, и условията за превръщане на валутата в национална валута (лева);
 • Тарифата се прилага за всички клиенти при спазване на принципа на равнопоставеност;
 • Освен превозните цени и добавъчните цени, предвидени в тарифата, БДЖ не може да събира други суми, с изключение на разходите, направени от него. Тези разходи трябва да бъдат установени и отчетени отделно в товарителницата, с прилагане на всички оправдателни документи. Когато оправдателните документи са прикперени към товарителницата и заплащането на разходите е в тежест на изпращача, тези документи не се дават на получателя, а се предават на изпращача;
 • Управителят на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД сключва с клиентите договори за централно плащане и споразумения, с които се определят конкретни параметри и условия за превозите.

 

 

Debug: ??x??