БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на 5 (пет) броя високо дебитни горивораздавателни колонки за дизелово гориво”. Публичната покана е публикувана с ID: 9044417 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана

Приложения към поканата:

1.Приложение № 1 – Проект на договор;

1.1 Приемно-предавателен протокол за предаване/приемане на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация; 2. Приложение № 2 – „Технически изисквания” - 2.1, 2.2 и 2.3:

2.1.„Технически изисквания” за Локомотивно депо Стара Загора, Екипировъчен пункт Каспичан и Екипировъчен пункт Мездра;

2.2.„Технически изисквания” за Локомотивно депо Бургас;

2.3. „Технически изисквания” за Екипировъчен пункт Карнобат;

3. Приложение № 3 – „Образец на оферта”;

4. Приложение № 4 – „Образец на ценово предложение”;

5. Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

6. Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

7. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

8. Приложение № 8 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

12.08.2015 г.

Протокол № 1 от 12.08.2015 г.

04.09.2015 г.

Протокол №2 от 28.08.2015г.

15.12.2015 г.

Договор № ОП-107 от 15.12.2015 г.

 

Debug: ??x??