Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и конфигурация на мрежово оборудване за виртуална частна мрежа за нуждите на „БДЖ -Товарни превози” ЕООД. Поддръжка на мрежовото оборудване за период от една година." Публичната покана е публикувана под номер 9049216 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана със следните приложения:

 1. Техническа спецификация –Приложение № 1
 2. Списък на обектите  – Приложение № 2
 3. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите им възможности за изпълнение на поръчката– Приложение № 3
 4. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – Приложение № 4
 5. Образец на aдминистративни сведения за участника – Приложение № 5
 6. Образец на техническо предложение – Приложение № 6 
 7. Образец на ценово предложение – Приложение № 7
 8. Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 8
 9. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 9
 10. Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  – Приложение № 10
 11. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Приложение № 11
 12. Образец на декларация за времето за реакция при възникнал проблем и време за неговото отстраняване – Приложение № 12
 13. Образец на декларация за разполагаема система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката – Приложение № 13
 14. Образец на списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка –  Приложение № 14
 15.  Проект на договор – Приложение № 15

 

на дата: 12.01.2016г.

Протокол на основание чл.101г., ал.4 от Закона за обществените поръчки

на дата: 07.03.2016 г.

Договор № ОП-10/11.02.2016 г.

Debug: ??x??