„Възстановяване на 32 броя спукани цилиндрови глави за дизелови двигатели на дизел-електрически локомотиви серия 07, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД". Публичната покана е публикувана под номер 9050934 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана със следните приложения:

 1. Минимални изисквания към участниците доказване на техническите им възможности за изпълнение на поръчката – Приложение № 1 към публичната покана;

 2. Чертежи на цилиндрови глави за дизелови двигатели на дизел-електрически локомотиви серия  07 – Приложение № 2 към публичната покана;

 3. Административни сведения за участника – Приложение № 3 към публичната покана;

 4. Техническо предложение – Приложение № 4 към публичната покана;

 5. Ценово предложение – Приложение № 5 към публичната покана;

 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6 към публичната покана;

 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 7 към публичната покана;

 8. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8 към публичната покана;

 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 9 към публичната покана;

 10. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка –  Приложение № 10 към публичната покана;

 11. Проект на договор – ­Приложение № 11 към публичната покана;

25.03.2016 г.

Протокол от 15.03.2016 г. от работата на комисията

Debug: ??x??