„Възстановяване на 32 броя спукани цилиндрови глави за дизелови двигатели на дизел-ел ектрически локомотиви серия 07, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД".Публичната покана е публикувана под номер 9052332 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

  Публична покана  за възлагане на обществената поръчка, със следните приложения:

 1.  Минимални изисквания към участниците доказване на техническите им възможности за изпълнение на поръчката – Приложение № 1 към публичната покана;
 2.   Чертежи на цилиндрови глави за дизелови двигатели на дизел-електрически локомотиви серия  07 – Приложение № 2 към публичната покана;. 
 3. Административни сведения за участника – Приложение № 3 към публичната покана;
 4. Техническо предложение – Приложение № 4 към публичната покана;
 5.  Ценово предложение – Приложение № 5 към публичната покана;
 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6 към публичната покана;
 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 7 към публичната покана;
 8.  Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,   регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8 към публичната покана;
 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 9 към публичната покана;
 10. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка –  Приложение № 10 към публичната покана;
 11. Проект на договор – ­Приложение № 11 към публичната покана

16.05.2016г.

Протокол 1 от 27.04.2016г. от работата на комисията

22.06.2016г.

Протокол 2 от 06.06. 2016г. от работата на комисията

18.07.2016г.

Договор ОП-60/18.07.2016г.

Debug: ??x??