Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка (аварийни ремонти) на бандажни стругове във вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”. Публичната покана е публикувана под номер 9047056 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

 

Публична покана със следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Административни данни на участника;

2. Приложение № 2 – Проект на договор;

3.1 Приложение І към договор – Списък на лица свързани с изпълнение на поръчката и средства за комуникация;

3.2Приложение ІІ към договор – Опис на подлежащи на „Техническа поддръжка (аварийни ремонти) на бандажни стругове във вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”;

4. Приложение № 3 – Образец на „Техническо предложение”;

5. Приложение № 4 – „Образец на ценово предложение”;

6. Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

7. Приложение № 6 – Списък на видовете стругове подлежащи на поддръжка;

8. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

9. Приложение № 8 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

10. Приложение № 9 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

11. Приложение № 10 – Образец на списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

12. Приложение № 11 – Образец на декларация за участие като подизпълнител.

10.11.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията

27.11.2015г.

Протокол № 2 от дейността на комисията

06.01.2016 г.

Договор № ОП-109/2015 г. от 23.12.2015 г. 

16.03.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор

01.04.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор

12.05.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор

16.06.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор

12.07.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор

14.11.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор

Информация за извършени плащания по договор

Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор

Debug: ??x??