„Поддръжка на „Система за планиране и управление на ресурсите - товарни превози”, за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ООД, за срок от една година". Публичната покана е публикувана под номер 9053060 в Регистъра за публични покани към АОП на 14.04.2016 г.

1. Публична покана и Документация за възлагане на обществената поръчка;

2. Техническо задание за извънгаранционна поддръжка на „Система за планиране и управление на ресурсите-товарни превози”– Приложение № 1 към Публичната покана;

3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – Приложение № 2 към Публичната покана;

4. Административни сведения за участника – Приложение № 3 към Публичната покана;

5. Техническо предложение – Приложение № 4 към Публичната покана;

6. Ценово предложение – Приложение № 5 към Публичната покана;

7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6 към Публичната покана;

8. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7 към Публичната покана;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители – Приложение № 8 към Публичната покана;

10. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка –  Приложение № 9 към Публичната покана, придружен с Удостоверение за извършена минимум една услуга с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга;

11. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, с посочени: образование, професионален опит и квалификация, придружен от автобиографии на експертите, както и разпределение на функциите на членовете на екипа, съгласно изискванията посочени в т. 4 от Техническото задание (Приложение № 2 към Публичната покана)- Приложение № 10 към Публичната покана;

12. Образец на Автобиография- Приложение № 11 към Публичната покана;

13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение №  12 към Публичната покана;

14.Проект на договор – ­Приложение № 13 към Публичната покана;

15. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /по преценка на участника/ - Приложение № 14 към Публичната покана;

16. Декларация от членовете на обединението/консорциума съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП- Приложение № 15 към Публичната покана;

 

дата: 30.05.2016г.

Протокол 1 от заседание на комисията

 

дата:14.07.2016 г.

Договор ОП-59/08.07.2016 г.  и Приложения към него със заличена информация, на основание чл.34 от ЗЗК и чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 и чл.33, ал.4 от ЗОП /отм/.

Debug: ??x??