Осигуряване на интернет мрежа организирана в единна корпоративна (Виртуална частна) мрежа за нуждите на „БДЖ– Товарни превози“ ЕООД за период от една година. . Публичната покана е публикувана под номер 9045529 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана

Приложения към поканата:

Технически изисквания –Приложение № 1

Списък на обектите – Приложение № 2

Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите им възможности за изпълнение на поръчката– Приложение № 3

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – Приложение № 4

Образец на aдминистративни сведения за участника – Приложение № 5

Образец на tехническо предложение – Приложение № 6

Образец на ценово предложение – Приложение № 7

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 8

Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 9

Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 10

Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Приложение № 11

Образец на декларация за времето за реакция при възникнал проблем и време за неговото отстраняване – Приложение № 12

Образец на декларация за разполагаема система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката – Приложение № 13

Образец на списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка – Приложение № 14

Проект на договор – Приложение № 15

 

17.09.2015г.

Протокол от 15.09.2015г.

05.11.2015г.

Договор за възлагане на обществената поръчка

 

Debug: ??x??