Обществена поръчка по реда и условията на глава осма ”а” от ЗОП с предмет: „Доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелови двигатели на локомотиви серии 06 и 55, необходими за ремонтната дейност на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД до 31.03.2016г.”.Публичната покана е публикувана под номер ID 9047132 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

 

Публична покана и приложенията към нея;

1. Технически изисквания – Приложение № 1 към публичната покана;

2. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите им възможности за изпълнение на поръчката – Приложение  № 2 към публичната покана;

3. Административни сведения за участника – Приложение № 3 към публичната покана;

4. Техническо предложение – Приложение № 4 към публичната покана;

5. Ценово предложение – Приложение № 5 към публичната покана;

6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6 към публичната покана;

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 7 към публичната покана;

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8 към публичната покана;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 9 към публичната покана;

10.Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка –  Приложение № 10 към публичната покана;

11. Проект на договор – ­Приложение № 11 към публичната покана;

19.11.2015г. 

Протокол №1/09.11.2015г. от работата на комисията  

03.12.2015г.

Протокол № 2/01.12.2015г. от работата на комисията

Договор № ОП-110/2015 г. от 23.12.2015 г., публикуван на 20.01.2016 г.

 

 

 

 

Debug: ??x??