На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856 отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за 2014 год.”. Краен срок за подаване на оферти в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 – до 16:30 часа на 13.01.2015 г.

 

Покана за участие със следните приложения:

1. Проект на договор -Приложение № 1

2. Техническа спецификация – Приложение № 2

3.Образец на оферта – Приложение № 3

4.Образец на ценова оферта - Приложение №4

5.Проект Методика за оценка на офертите – Приложение № 5

6.Образец на декларация по чл.28 от ЗНФО – Приложение № 6

7.Образец на декларация по чл.40н, ал.2 от ЗНФО – Приложение № 7

8.Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8

9. Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 9

 

 

 

 

Debug: ??x??