"БДЖ- Товарни превози" ЕООД отправя покана за участие в обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за 2015 год.” Крайният срок за получаване на оферти е до 16:30 часа на 12.12.2015 г.

1.ПОКАНА;

2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- ПРИЛОЖЕНИЕ А;

3. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА- ПРИЛОЖЕНИЕ Б;

4.ОБРАЗЦИ- ПРИЛОЖЕНИЕ В.

 

дата:17.12.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

дата: 22.12.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ /НОВО/

 

дата: 10.02.2016 г.

Протокол 1 от заседание на комисията.

Протокол 2 от заседание на комисията.

 

дата:27.04.2016г.

Договор ОП-32/08.04.2016 г. и Приложения към него.

Debug: ??x??