БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на реброви подложки за текущо поддържане и ремонт на железния път през 2015 г. в ПТП Горна Оряховица при "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”. Публичната покана е публикувана под номер 9045108 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана

Приложения към публичната покана:

1. Приложение № 1 – Спецификация за доставка

2. Приложение № 2 – Технически изисквания

3. Образци на оферти за обособените позиции:

3.1. Приложение № 3.1 – Образец на оферта за обособена позоция № 1.

3.2. Приложение № 3.2 – Образец на оферта за обособена позоция № 2.

4. Образци на ценови предложения за обособените позиции:

4.1. Приложение № 4.1 – Образец на ценово предложение за обособена позоция № 1.

4.2 Приложение № 4.2 – Образец на ценово предложение за обособена позоция № 2.

5. Проекти на договори за обособените позиции:

5.1. Приложение № 5.1 – Проект на договор за обособена позоция № 1.

5.2. Приложение № 5.2 – Проект на договор за обособена позоция № 2.

6. Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

7.Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

8.Приложение № 8 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

9.Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

10.Приложение № 10 – Образец на приемно-предавателен протокол за предаване/приемане на доставката.

 

17.09.2015г.

Протокол от работата на комисията

29.10.2015г.

Договор ОП-85/2015г. от дата 21.10.2015г.

Договор ОП-86/2015г. от дата 21.10.2015г.

 

Debug: ??x??