Доставка на работни станции. Публичната покана е публикувана под номер 9045943 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

 

Публична покана

 

Приложения към поканата:

Техническо задание за доставка на работни станции –Приложение № 1

Проект на договор – Приложение № 2

Образец на оферта – Приложение № 3

Образец на техническо предложение – Приложение № 4

Образец на ценово предложение – Приложение № 5

Данни на участника - ­Приложение № 6

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 7

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 8

Декларация за приемане на условията в проекта на договора във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 9

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 10

 

Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата - Приложение № 11

13.10.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисия

25.11.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията

06.01.2016г.

Договор за възлагане на обществената поръчка

 

Debug: ??x??