„Доставка на отливки за изработване на втулки и гайки за ремонт на повдигателни съоръжения - 25 т. (крикове) в Локомотивни депа Русе и Дупница”.Публичната покана е публикувана под номер 9052344в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана със следните приложения:

  1. Административни данни на участника - Приложение № 1 .
  2.  Спецификация за доставка на отливки за ремонт на повдигателни съоръжения - 25т. /крикове/ в Локомотивни депа Русе и Дупница - Приложение № 2
  3. Чертежи- Приложение № 3:

4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 5;

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Приложение № 6;

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 7;

7. Проект на договор - Приложение № 8 с приемно-предавателен протокол

8. Образец на Техническо предложение - Приложение № 9;

9. Образец на ценово предложение- Приложение № 10;

10. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Приложение № 11;

11. Образец на списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката-Приложение № 12;

 12. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 13.

12.05.2016г.

Протокол №1/27.04.2016г. от работата на комисията

Debug: ??x??