Доставка на нови импрегнирани широколистни и иглолистни траверси за текущо поддържане на железния път и съоръженията в района на ПТП Горна Оряховица при "БДЖ – Товарни превози" ЕООД през 2015 година”. Публичната покана е публикувана под номер 9046285 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана

Приложения към публичната покана:

 

1. Приложение № 1.1 – Спецификация за Обособена позиция № 1.

2. Приложение № 1.2 – Спецификация за Обособена позиция № 2.

3. Приложение № 2.1 – Технически изисквания за Обособена позиция № 1.

4. Приложение № 2.2 – Технически изисквания за Обособена позиция № 2.

5. Образци на оферти за обособените позиции:

 5.1. Приложение № 3.1 – Образец на оферта за Обособена позоция № 1.

 5.2.Приложение № 3.2 – Образец на оферта за Обособена позоция № 2.

6. Образци на ценови предложения за обособените позиции:

 6.1. Приложение № 4.1 – Образец на ценово предложение за Обособена позоция № 1.

  6.2. Приложение № 4.2 – Образец на ценово предложение за Обособена позоция № 2.

7. Проекти на договори за обособените позиции:

 7.1. Приложение № 5.1 – Проект на договор за Обособена позоция № 1.

 7.2. Приложение № 5.2 – Проект на договор за Обособена позоция № 2.

8. Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

9. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

10. Приложение № 8 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

11. Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

12. Приложение № 10 – Образец на приемно-предавателен протокол за предаване/приемане на доставката.

20.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията

06.11.2015 г.

Договор ОП-89/2015 от 05.11.2015 г.

Договор ОП-90/2015 от 05.11.2015 г.

 

 

Debug: ??x??