Доставка на на цилиндрови втулки за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 55 и 07, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД до 31.03.2016г. Публичната покана е публикувана под номер 9051064 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана в портала на Агенцията за обществени поръчки

Приложения към публичната покана:

 1. Техническа спецификация за доставка на цилиндрови втулки за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 55 и 07, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016 г.- Приложение № 1 към публичната покана;
 2. Технически условия за производство и доставка на цилиндрови втулки за дизелови двигатели на тяговия подвижен състав на БДЖ– ПЛС 820/94г.- Приложение № 2 към публичната покана;
 3. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на цилиндрови втулки за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 55 и 07, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016 г.” - Приложение № 3 към публичната покана;
 4. Чертеж – Приложение № 4 към публичната покана;
 5. Чертеж – Приложение № 5 към публичната покана;
 6. Образец на техническо предложение– Приложение № 6 към публичната покана;
 7. Образец на ценово предложение – Приложение № 7 към публичната покана;
 8. Проект на договор ­-Приложение № 8 към публичната покана;
 9. Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 9 към публичната покана;
 10. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 10 към публичната покана;
 11. Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 11 към публичната покана;
 12. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 12 към публичната покана;
 13. Административни сведения за участника – Приложение № 13 към публичната покана;
 14. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка Приложение № 14 към публичната покана;
 15. Образец на декларация съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 15 към публичната покана;

01.04.2016г.

протокол №1/21.03.2016г. от работата на комисията

27.04.2016г.

протокол №2/12.04.2016г.

Debug: ??x??