Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства, за нуждите на персонала от „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период". Публичната покана е публикувана под номер 9049268 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана със следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1 към публичната покана;

2. Минимални изисквания към участниците - Приложение № 2;

3. Техническо предложение - Приложение № 3;

4. Ценово предложение.– Приложение № 4;

5. Проект на договор – Приложение № 5;

6. Административни сведения за участника – Приложение № 6;

7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 7;

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 8;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 9;

10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 10;

11. Списък на доставките – Приложение № 11.

 

15.02.2016г.

Протокол № 1 от дейността на комисията

 

09.03.2016г.

Протокол № 2 от дейността на комисията

 

02.05.2016г.

Договор № ОП - 33/ 13.04.2016г.

 

Debug: ??x??