Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на клинове за калодки за товарни вагони, за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” за едногодишен период". Публичната покана е публикувана под номер 9047819 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана със следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1 към публичната покана;

2. Изисквания за количества, срок и място на доставка - Приложение № 2;

3. Декларация за съответствие - Приложение № 3;

4. Техническо предложение – Приложение № 4;

5. Ценово предложение.– Приложение  № 5;

6. Проект на договор – Приложение № 6;

7.Административни сведения за участника – Приложение № 7;

8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 8;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 9;

10.  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 10;

11.  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 11;

 

11.12.2015г.

Протокол № 1 от дейността на комисията

Протокол № 2 от дейността на комисията

03.02.2016 г.

Договор № ОП-1/2016 г. от 04.01.2016 г. ведно с приложенията

 

Debug: ??x??