Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период". Публичната покана е публикувана под номер 9049656 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана, със следните приложения:

1.Приложение № А към публичната поканата. Условия за участие и указания за подготовка на офертата;

2.Приложение № Б към публичната покана- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ;

3.Приложение № В към публичната покана- СПЕЦИФИКАЦИЯ;

4. Администратижни сведения - Приложение № 1

4.Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение № 2;

5.Техническо предложение - Приложение № 3;

6.Ценово предложение- Приложение № 4;

7.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, т. 1 (без буква ”е”) и ал. 5 от ЗОП) - Приложение № 5;    

8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Приложение № 6;

9.Списък за изпълнени доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, придружен от препоръки /референции / за добро изпълнение /за минимум една доставка/- Приложение № 7;

10. Декларация за участието на подизпълнители - Приложение № 8;

11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай че участникът е заявил участие на такъв - Приложение № 9;

12.Декларация за приемане условията в проекта на договора по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП- Приложение № 10;

13.Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП- Приложение № 11;

14.Проект на договор – Приложение № 12;

15.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 13;

16.Декларация за съвместна дейност при обединение по чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП- Приложение № 14;

дата: 12.02.2016 г.

Протокол 1 от заседание на Комисията;

дата: 19.02.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

дата:24.02.2016 г.

Протокол 2 от заседание на Комисията.

дата:17.03.2016 г.

Договор № ОП-24/16.03.2016 г. и Приложенията към него.

Debug: ??x??