„Доставка на електрографитни четки за електрически локомотиви серии 43, 44, 45, 46 и 61, както и за дизелови локомотиви серии 06, 07, 51, 52 и 55 за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”. Публичната покана е публикувана под номер 9052354 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖНИЯ:

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - 1 СТР.

2.2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - 2 СТР.

3.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ - 1 СТР.

3.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ - 2 СТР.

4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

7.АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 9 ОТ ЗОП

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗОП

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 И ЧЛ. 4 ОТ ЗИФОДРУПДРСЛТДС

12. СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, УТВЪРДЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

20.07.2016г.

 

ДОГОВОР № ОП - 48/ 24.06.2016г.

ДОГОВОР № ОП - 53/ 27.06.2016г.

Debug: ??x??