"Доставка на електроди за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2015г.". Публичната покана е публикувана под номер 9046978 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана

със следните приложения:

1. Техническа спецификация за доставка на електроди за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2015г.-Приложение № 1

2.  Образец на техническо предложение–Приложение №2

3. Образец на ценово предложение–Приложение №3

4.  Проект на договор­-Приложение №4

5. Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-Приложение №5

6. Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП-Приложение № 6

7. Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана-Приложение №7

8. Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП-Приложение №8

9. Административни сведения за участника–Приложение №9

10. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка Приложение №10

11. Образец на декларация съгласие за участие като подизпълнител-Приложение №11

20.11.2015г.

Протокол №1/02.11.2015г. от работата на комисията

21.12.2015г.

Протокол № 2/03.12.2015г. утвърден от управителя

18.02.2016 г.

Договор № ОП-4/18.01.2016г., сключен с „Есид електроди” ООД

Договор № ОП-5/19.01.2016г., сключен с „ИТТ- България” ООД

16.03.2016 г.

Информация за извършено плащане по Договор № ОП-4/ 18.01.2016 г.

01.04.2016 г.

Информация за извършено плащане по Договор № ОП-5/ 19.01.2016 г.

Debug: ??x??