„Доставка на 68000 бр. пломби с метални опашки, за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за пломбиране на вагони и контейнери, при превоза на товари във вътрешно и международно съобщение, за една календарна година ”. Публичната покана е публикувана под номер 9048885 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана със следните приложения:

1. Наименование на гарите и заявени количества пломби с метални опашки – Приложение № 1 

2. Техническо задание за доставка на пломби с метални опашки – Приложение № 2

3.Административни сведения за участника – Приложение № 3

4. Техническо предложение – Приложение № 4 

5. Ценово предложение – Приложение № 5 

6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6 

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 7

8. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8 

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 9 

10.Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка –  Приложение № 10 

11.Проект на договор – ­Приложение № 11 

24.02.2016 г. 

Протокол № 2/22.02.2016 г. от работата на комисията

 

Debug: ??x??