„Доставка на 2023 комплекта лятно работно облекло - полугащеризон с яке от док, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”. Публичната покана е публикувана под номер 9045941 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Публична покана

 

 

Приложения към поканата:

 

Техническа спецификация–Приложение №1

Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите им възможности за изпълнение на предмета на обществената поръчка–Приложение №2

Техническо предложение –Приложение №3

Образец на ценово предложение – Приложение №4

Проект на договор – Приложение №5

Административни сведения - Приложение №6

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №7

Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение №8

Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Приложение №9

Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– Приложение №10

Списък на доставките- Приложение №11

29.09.2015 г.

Протокол от заседание на комисия

 

21.10.2015 г.

Протокол от заседание на комисия

 

07.12.2015г.

Договор за възлагане на обществената поръчка

 

 

 

 

 

Debug: ??x??