"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на кафе, чай и захар, за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от една година”. Публичната покана е публикувана с ID 9035293 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки, на 29.10.2014 г.

 

Краен срок за подаване на оферти: 12.11.2014 г. до 16:30 часа.

 

Място, дата и час за отваряне на офертите: гр. София, ул. Иван Вазов 3, 13.11.2014 г., 10:00 часа.

Публична покана

Приложения към публичната покана:

1.Технически изисквания и места за доставка за количествата кафе, чай и захар, за „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година–Приложение №1

2.Спецификация за доставка на кафе, чай и захар за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година–Приложение № 2

3.Образец на ценово предложение–Приложение №3

4.Образец на техническо предложение–Приложение №4

5.Проект на договор–Приложение №5

6.Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП–Приложение №6

7.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП-Приложение №7

8.Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –Приложение №8

9.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнители-Приложение №9

 

13.11.2014г.

Портокол № 1

 

18.05.2015г.

Заповед № 240/18.05.2015г. на управителя на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за прекратяване на основание чл. 39, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ на обществена поръчка по реда и условията на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на кафе, чай и захар за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от една година”.

 

 

Debug: ??x??