"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на силови кабели и емайлирани проводници, за ремонтната дейност на локомотивните и вагоноремонтни депа при „БДЖ–Товарни превози” ЕООД за едногодишен период” Публичната покана е публикувана под номер 9042576 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана

Приложения към поканата:

1.Приложение № 1 – Проект на договор

1.1.Образец на приемно-предавателен протокол за предаване/приемане на доставката – Приложение № І

2.Приложение № 2 – Техническа спецификация

3.Технически изисквания за обособените позиции:

3.1.Приложение № 3.1 – Технически изисквания за обособена позоция № 1

3.2.Приложение № 3.2 – Технически изисквания за обособена позоция № 2

3.3.Приложение № 3.3 – Технически изисквания за обособена позоция № 3

3.4.Приложение № 3.4 – Технически изисквания за обособена позоция № 4

3.5.Приложение № 3.5 – Технически изисквания за обособена позоция № 5

4.Образци на оферта за обособените позиции:

4.1.Приложение № 4.1 – Образец на оферта за обособена позоция № 1

4.2.Приложение № 4.2 – Образец на оферта за обособена позоция № 2

4.3.Приложение № 4.3 – Образец на оферта за обособена позоция № 3

4.4.Приложение № 4.4 – Образец на оферта за обособена позоция № 4

4.5.Приложение № 4.5 – Образец на оферта за обособена позоция № 5

5.Образци на ценово предложение за обособените позиции:

5.1. Приложение № 5.1 – Образец на ценово предложение за обособена позоция № 1

5.2. Приложение № 5.2 – Образец на ценово предложение за обособена позоция № 2

5.3. Приложение № 5.3 – Образец на ценово предложение за обособена позоция № 3

5.4. Приложение № 5.4 – Образец на ценово предложение за обособена позоция № 4

5.5. Приложение № 5.5 – Образец на ценово предложение за обособена позоция № 5

6.Приложение № 6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

7.Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

8.Приложение № 8 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

9.Приложение № 9 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

 

10.06.2015 г.

Разяснения изх. № 02-08-860/10.06.2015 г.

 

30.06.2015 г.

Протокол № 1 от проведено на 18.06.2015 г. заседание на комисията

 

23.07.2015 г.

Протокол № 2/20.07.2015 г.

 

08.09.2015 г.

Договор ОП-76/2015 г.

Debug: ??x??