"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на твърди странични плъзгалки за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2015 г.”. Публичната покана е публикувана под номер 9042348 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

 Публична покана

Приложения към поканата:

1.Техническа спецификация за производство и доставка на твърди странични плъзгалки за талига БТ-6–Приложение №1

2.Спецификация за производство и доставка на твърди странични плъзгалки за талига БТ-6–Приложение №2

3.Декларация за съответствие–Приложение №3

4.Образец на ценово предложение – Приложение №4

5.Образец на оферта-Приложение №5

6.Проект на договор – Приложение №6

7.Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №7

8.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение №8

9.Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение №9

10.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Приложение №10

 

29.06.2015г.
 

П Р О Т О К О Л №1

 

21.07.2015г.

П Р О Т О К О Л № 2

 

10.08.2015г.

П Р О Т О К О Л № 3

Договор № ОП-77/11.09.2016г.

 

 

Debug: ??x??