"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на стационарен винтов компресор с вграден изсушител и въздушен микрофилтър за нуждите на вагоноремонтен цех Мездра”. Публичната покана е публикувана под номер 9041961 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

Покана

Приложения към поканата:

1. Проект на договор – Приложение № 1

2. Техническа спецификация за доставка на стационарен винтов компресор с вграден изсушител и въздушен микрофилтър за нуждите на вагоноремонтен цех Мездра – Приложение № 2

3. Образец на оферта - Приложение № 3

4. Образец на ценово предложение - Приложение № 4

5. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 5

6. Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец Приложение № 6

7. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 7

8. Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 8

 

05.06.2015 г.

Протокол от проведено на 02.06.2015 заседание на комисията

 

29.06.2015 г.

Протокол № 2 от проведено на 22.06.2015 г. заседание на комисията

 

 12.08.2015 г.

Договор № ОП-68/2015 г. от 05.08.2015 г.

 

 

 

Debug: ??x??