"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Периодични прегледи на железопътни вагон-цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2 до края на 2015 година”

 

1.Публична покана(1,2,3)

Приложения към поканата:

1.Проект на договор – Приложение № 1

2.Преложение 1 на Проект на договор

3.Преложение 2 Проект на договор

4.Списък на вагон-цистерни подлежащи на междинни проверки по реда на 6.8.2.4.3 на RID

5.Образец на техническо предложение -Приложение № 3

6. Образец на ценово предложение – Приложение № 4

7. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 5

8.Изискване и срок на изпълнение – Приложение № 6 (1,2)

9.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Приложение 7

9.Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8

 

 

9.Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 9

 

07.05.2015 г.

Протокол №1 от проведено на 30.04.2015 г. заседание.

 

28.05.2015 г.

Протокол № 2 от проведено на 18.05.2015 г. заседание

 

07.07.2015 г.

Договор № ОП-53/2015 г. от 07.07.2015 г.

 

Debug: ??x??