"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на работни станции”. Публичната покана е публикувана под номер 9040869 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

 

1.Публична покана

Приложения към публичната покана:

1.Техническа спецификация за доставка на работни станции –Приложение № 1

2.Образец на техническо предложение -Приложение № 2

3.Образец на ценово предложение – Приложение № 3

4.Проект на договор – Приложение № 4

5.Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 5

6.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 6

7.Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7

8.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Приложение № 8

 

08.05.2015 г.

 

 Протокол от проведено на 30.04.2015 г. заседание.

 

03.06.2015 г.

 

Протокол № 2/29.05.2015г.

Debug: ??x??